VIDÉOPROJECTEUR

Musique palestinienne, chanson palestinienne et chanteur palestinien

Mais Shalash

Mais Shalash

Tamim Al-Barghouti

Tamim Al-Barghouti

Shafiq Kabha

Shafiq Kabha

Sara El Badawiya

Sara El Badawiya

Wissam Habib

Wissam Habib

Assala Youssef

Assala Youssef

Alaa El Jallad

Alaa El Jallad

Rami Okasha

Rami Okasha

Rim Banna

Rim Banna

Mohamed Abou El Kayed

Mohamed Abou El Kayed

Khaled Faraj

Khaled Faraj

Le Trio Joubran

Le Trio Joubran

Al Quds Band

Al Quds Band

Naser Alfares

Naser Alfares

El-Funoun Palestinian Popular Dance Trou

El-Funoun Palestinian Popular Dance Trou

Amal Murkus

Amal Murkus

Kamilya Jubran

Kamilya Jubran

Abeer Sansour

Abeer Sansour

Haitham El Shoumali

Haitham El Shoumali

Waseem Hassan

Waseem Hassan

Ammar Hassan

Ammar Hassan

Maher Halabi

Maher Halabi

Zuhair Francis

Zuhair Francis

Diana Dakwar

Diana Dakwar

Ibrahim Sbehat

Ibrahim Sbehat

Mervat Ashkar

Mervat Ashkar

Ashraf Abu Lel

Ashraf Abu Lel

Cedar Zaitoun

Cedar Zaitoun

Abd El Shafi Dahnoun

Abd El Shafi Dahnoun

Issam Kadri

Issam Kadri

Ayman Kabaha

Ayman Kabaha

Jawad Al Fares

Jawad Al Fares

Sameer Makhoul

Sameer Makhoul

Abdul Fattah Owainat

Abdul Fattah Owainat

DAM Da Arabian Mc's

DAM Da Arabian Mc's

Reem Kelani

Reem Kelani

Alaa Reda

Alaa Reda

Simon Shaheen

Simon Shaheen

Murad Sweiti

Murad Sweiti

Amer Walid

Amer Walid

Marwan Abado

Marwan Abado

Moufid Hantouli

Moufid Hantouli

Ayman Aamer

Ayman Aamer